วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:00 น.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการสวัสดิการเงินกู1 ช.พ.ค.วงเงินกู1ไม7เกิน 1.2 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินกู1ไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 เป็นต้นมา นั้น คณะกรรมการ ช.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 56 พิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์ในการกู้เงินได้ถือปฏิบัติมานานพอสมควรแล้ว เห็นควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตในปัจจุบัน จึงมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้

 1. ผู้กู้ ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 30% ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้า ราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ประสงค์ขอกู้เงินทุกราย ทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
 2. สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ไม่ต้องปิดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
 3. กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้
  1. อายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท
  2. อายุการเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
  3. อายุการเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 4. สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกนับถึงวันที่ยื่นกู้ ไม่น้อยกว้า 3 ปี
 5. ต้อง ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน และเงินงวดผ่อนชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. สมาชิก ที่ไม่ยอมชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่ายเงินเดือน ให้เว้นระยะเวลา 3 ปีจึงจะสามารถยื่นกู้เงิน ช.พ.ค. ได้
 7. มอบให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพครูมีอำนาจในการพิจารณาผ่านสิทธิวงเงินกู้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. กำหนด แต่อาจปรับลดวงเงินกู้ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้เงินเป็น สำคัญ
 8. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้คงเดิม
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556